Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Zákon o e-Governmente

20. septembra 2013

aktualne

NR SR schválila na svojej 23. schôdzi nový zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1.11.2013.

Cieľom zákona je vytvorenie funkčného modelu elektronických služieb orgánov verejnej správy a verejnej moci a prepojenie základných registrov verejnej správy. Zákona vytvára spoločné modelové rozhranie pre interoperabilitu a využívanie údajov z nich za účelom jednotného spôsobu využívania spravovaných dát, ktoré sa v nich nachádzajú. Využitie elektronických osobných schránok umožní zníženie papierovej agendy a jej plnoprávne prevedenie na elektronickú formu. Znamená to odbremenenie administratívy verejnej moci a zrýchlenie procesov z pohľadu občanov i podnikateľského sektora.

Zákon podporuje rozšírenie využívania zaručeného elektronického podpisu na všetky služby eGovernmentu ako základného verifikačného nástroja elektronickej komunikácie s verejnou správou. Jeho plošné zavedenie bude technickou a organizačnou úlohou verejnej správy.

Schválený zákon výraznou mierou novelizuje existujúci zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise, kde okrem iného zavádza úplne nové pojmy elektronická pečať a zaručená elektronická pečať.

Elektronická pečať je technicky ekvivalentom elektronického podpisu, ktorý vytvára právnická osoba alebo orgán verejnej moci s cieľom zaručiť pôvod a chrániť obsah údajov.

Zaručená elektronická pečať je z technického hľadiska ekvivalentom zaručeného elektronického podpisu. Je ju možné použiť na autorizáciu úkonov v mene právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci, pričom pre orgán verejnej moci tam, kde na konanie za orgán verejnej moci nie je zákonom ustanovená osoba.