Dôveryhodné služby v zmysle Nariadenia eIDAS

Nariadenie eIDAS má priamy účinok v celej EÚ bez potreby národnej implementácie.

eIDAS („electronic IDentification And Services“) je Nariadenie Európskeho parlamenty a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. Nariadenie eIDAS úplne nahrádza Smernicu Európskeho parlamentu a Rady  1999/93/ES o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy ako aj podstatnú časť právnej úpravy, ktorá bola obsiahnutá v zákone č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a vo vyhláškach NBÚ č. 131 až 136/2009 Z. z., ktoré túto Smernicu implementovali. Nariadenie eIDAS sa v celej EÚ ako aj na Slovensku uplatňuje od 1.7.2016. Na Slovensku okrem Nariadenie eIDAS upravuje oblasť dôveryhodných služieb aj zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorý nadobudol účinnosť 18.10.2016.

Nariadenie eIDAS upravuje dve hlavné oblasti a to Elektronickú identifikáciu a Dôveryhodné služby

Elektronická identifikácia

V oblasti elektronickej identifikácie vytvára Nariadenie eIDAS najmä povinnosť „vzájomného uznávania“. Ide o povinnosť tých členských štátov EÚ, ktoré pre prístup k svojim elektronickým online službám používajú určité špecifické prostriedky elektronickej identifikácie (napr. v prípade Slovenska občiansky preukaz s čipom), uznať pre prístup k týmto službám aj prostriedky elektronickej identifikácie používané ostatnými členskými štátmi, ak boli oznámené Európskej komisii. Táto povinnosť má zabezpečiť, aby obyvatelia EÚ z ktoréhokoľvek členského štátu mali možnosť prístupu  verejným elektronickým online službám dostupným aj v ostatných členských štátoch.

Nariadenie eIDAS tak vytvára predpoklady na to, aby sa napr. občan Slovenska, ktorý má občiansky preukaz s čipom, vedel prostredníctvom neho v budúcnosti prihlásiť k službám anglického, francúzskeho či nemeckého e-Governmentu a vybaviť tak online to, čo domáce obyvateľstvo (napr. založenie firmy, podanie žaloby na súd a pod.).

Dôveryhodné služby

Nariadenie eIDAS taktiež upravuje nový okruh služieb, ktorý súhrnne nazýva dôveryhodné služby. Ide o služby ktoré sa týkajú:

1. vytvárania a overovania elektronických podpisov, pečatí alebo časových pečiatok,
2. elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky,
3. vydávania a overovania certifikátov pre tieto služby,
4. uchovávania a validácie elektronických podpisov, pečatí a certifikátov k týmto službám,
5. certifikátov pre autentifikáciu webstránok.

Mnohé z týchto služieb už boli na Slovensku legislatívne upravené aj pred Nariadením eIDAS , a to zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. Väčšina z nich sa dá poskytovať okrem základnej úrovne aj na „kvalifikovanej“ úrovni.Základná charakteristika

  • v oblasti elektronickej identifikácie odstraňuje bariéry pre prístup k verejným online službám iných členských štátov pre občanov a firmy
  • v oblasti dôveryhodných služieb zvyšuje právnu istotu pri elektronických transakciách v prípade, že sú pri nich použité tzv. kvalifikované dôveryhodné služby
  • Nariadenie eIDAS na použitie kvalifikovaných služieb viaže významné právne domnienky, zjednocuje právne účinky spájané s použitím týchto služieb v celej EÚ, a upravuje tiež ich cezhraničné uznávanie

Nariadenie eIDAS upravuje aj vyššiu úroveň dôveryhodných služieb, a to tzv. kvalifikované dôveryhodné služby.

Kvalifikované služby môže poskytovať iba kvalifikovaný poskytovateľ , ktorý musí spĺňať prísne požiadavky predpísané Nariadením eIDAS a preukazovať to pravidelnými auditmi v zmysle medzinárodných štandardov. Takýmto kvalifikovaným poskytovateľom je aj spoločnosť Disig.

Pre používateľov je používanie kvalifikovaných služieb výhodnejšie ako používanie základných služieb, nakoľko im poskytuje najvyššiu právnu istotu v prípadných súdnych sporoch. Príkladom takejto kvalifikovanej služby je vydávanie kvalifikovaných certifikátov.

Ak máte od spoločnosti Disig vydaný kvalifikovaný certifikát na kvalifikovanom zariadení, môžete ho používať na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (resp. kvalifikovanej elektronickej pečate). Tento certifikát viete použiť na podpisovanie zmlúv alebo podaní na slovenské úrady či súdy.

Taktiež viete od spoločnosti Disig získať kvalifikovanú časovú pečiatku, pri použití ktorej sa váš elektronický podpis považuje v zmysle slovenského práva za úradne osvedčený.

Máte záujem?