Ochrana osobných údajov

GDPR – Nariadenie európskeho parlamentu a rady o ochrane osobných údajov

28. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z. 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Táto právna úprava zjednocuje pravidlá ochrany osobných údajov vo všetkých krajinách EÚ.

Taktiež prináša nové, prísnejšie pravidlá pre ochranu osobných údajov a kľúčové zmeny napr.:

• povinnosť zaviesť nový inštitút – Data Protection Officer
• zásadné zmeny v ohlasovacej povinnosti
• právo dotknutej osoby – „právo byť zabudnutý“, „právo na prenos údajov“

Nariadenie GDPR sa na vás vzťahuje v prípade, že:

• spracúvate osobné údaje vašich zákazníkov, obchodných partnerov, pacientov alebo napr. študentov
• máte zamestnancov
• získavate a spracúvate dáta na marketingové učely
• spracúvate prevádzkové záznamy (napr. IP adresy), na základe ktorých je možné identifikovať konkrétne osoby
• prevádzkujete kamerový systém
• prevádzkujete eshopZákladná charakteristika

  • komplexné, ale aj ad hoc právne a organizačné poradenstvo zamerané na konkrétne potreby a požiadavky
  • vypracovanie analýzy aktuálneho stavu a posúdenia vplyvov na ochranu údajov
  • návrh primeraných technických a organizačných opatrení v zmysle GDPR
  • aktualizáciu internej dokumentácie v zmysle GDPR
  • oboznámenie vašich zamestnancov s novými pravidlami a ich dlhodobé vzdelávanie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dlhoročné skúsenosti s ochranou osobných údajov

Skusení procesní analytici a bezpečnostní experti

Praktické skúsenosti s implementáciou systémov riadenia informačnej bezpečnosti

Možnosť následného nezávislého auditu súladu s GDPR externými audítorskými spoločnosťami

Bezpečnostní špecialisti s medzinárodne uznávanými certifikátmi pre audit, správu a bezpečnosť informačných systémov (certifikáty CISA, CISM, CRISC, CGEIT, SSCP, MCSA Security, CDPSE)

Implementácia technických opatrení


Máte záujem?