Disig Desktop Signer

Desktopové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Ideálne riešenie

Ideálne riešenie

Aplikácia Disig Desktop Signer umožňuje koncovým používateľom jednoduchým a zároveň rýchlym spôsobom vytvárať a overovať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy. Podpora všetkých formátov dokumentov schválených pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci robí z aplikácie Disig Desktop Signer ideálne riešenie pre všetky subjekty, ktoré s týmito orgánmi komunikujú.

Jasne štrukturované rozhranie

Jasne štrukturované rozhranie

Prehľadné grafické používateľské rozhranie aplikácie nekladie zbytočne prehnané nároky na technické schopnosti bežných používateľov. Pokročilým používateľom však poskytuje dostatok ovládacích prvkov a nastavení pre komfortnú a plnohodnotnú prácu s elektronickým podpisom.

Jednoduchá práca s dokumentom

Jednoduchá práca s dokumentom

Aplikácia pozostáva z jediného hlavného okna. Rýchlym prístupom sa dostanete k dvom najčastejšie vykonávaným činnostiam, a to overenie podpisu, alebo vytvorenie podpísaného dokumentu. Zároveň veľmi jednoducho, rýchlo a prehľadne získate farebne rozlíšené výsledky overenia.

Vo firemnom prostredí je aplikácia schopná spracovávať dokumenty ľubovoľného formátu a priniesť tak výhody kvalifikovaného elektronického podpisu aj do bežných procesov organizácie.Základná charakteristika

 • aplikácia na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate určená pre koncových používateľov
 • desktopové riešenie pre operačný systém Microsoft Windows
 • používateľsky prívetivé a intuitívne rozhranie na overovanie a podpisovanie dokumentov
 • používatelia sú oslobodení od zbytočných technických detailov
 • práca s elektronickým podpisom je efektívna a až prekvapujúco rýchla
 • podpora eID a všetkých QSCD zariadení s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
 • podpora podpisovania a overovania širokého spektra formátov dokumentov a podpisov
 • aplikácia je certifikovaná NBÚ SR na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate

CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-X, CAdES-A

CAdES-B-B, CAdES-B-T, CAdES-B-LT, CAdES-B-LTA

XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-X, XAdES-A

XAdES-B-B, XAdES-B-T, XAdES-B-LT, XAdES-B-LTA

PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-T, PAdES-LTV

PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT, PAdES-B-LTA

XAdES_ZEP s dátovými objektmi typu XML, PDF a zložený elektronický podpis

X.509 Public Key Certificates

CMS Advanced Electronic Signatures

XML Advanced Electronic Signatures

PDF Advanced Electronic Signatures

Electronic Signature Policies

Associated Signature Containers (ASiC)

ZIP formát súboru pre ZEP (ZEPf)

Trust-service Status List

Dôveryhodný zoznam

Time-Stamp Protocol

Online Certificate Status Protocol

TXT, PDF, RTF, DOC, DOCX, ODT

XML, XMLDataContainer / XML formuláre, HTML, XHTML

PNG, BMP, GIF, JPG, TIFF

MS Office formáty (XLS, XLSX, PPT, PPTX a ďalšie)

Ľubovoľný formát sracovateľný externou aplikáciou

Licencia aplikácie sa viaže na jedno technické zariadenie. Je časovo neobmedzená.

Disig Desktop Signer – aplikácia pre ZEP je v cene 86,00 € bez DPH, príp. 103,20 € s DPH.

V prípade tejto aplikácie je možné zakúpiť Rozšírenie licencie, zakúpenie druhej licencie na tú istú osobu. Platí to pre prípade, že držiteľ prvej licencie má záujem používať aplikáciu Disig Desktop Signer na dvoch PC. Cena rozšírenej licencie je 43,00 € bez DPH, príp. 51,60 € s DPH.

Používateľom aplikácie umožňujeme po individuálnej dohode reaktivovať licenciu aplikácie. Služba Reaktivácia licencie je spoplatnená sumou 20,00 € bez DPH, príp. 24,00 € s DPH.

Pozn.: Spoločnosť Disig, a.s. je platiteľom DPH. Vyššie uvedené ceny s DPH sú ceny vrátane 20% DPH.

Aplikáciu Disig Desktop Signer môžete získať:

 • pri osobnej návšteve v sídle spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava – platba možná iba v hotovosti (platba na faktúru, príp. pomocou platobnej karty nie je možná)
 • prostredníctvom distribútora
 • elektronickou formou po zaslaní záväznej objednávky

Záväzná objednávka Disig Desktop Signer

Po vyplnení formulára je potrebné objednávku poslať e-mailom na Obchodné oddelenie

Po doručení objednávky vám bude vystavená zálohová faktúra a následne zaslaná e-mailom na úhradu. Po jej úhrade a teda po pripísaní prostriedkov na účet našej spoločnosti vám bude zaslaný e-mail, ktorý bude obsahovať pokyny k stiahnutiu, k inštalácii a k aktivácii aplikácie, licenčný kľúč (sériové číslo licencie), a faktúru – daňový doklad.

Upozornenie

Elektronická faktúra bude spĺňať všetky náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky. V prípade, že nesúhlasíte, je potrebné uviesť túto informáciu do mailu, ktorého súčasťou bude objednávka.

STORNO OBJEDNÁVKY

Záväznú objednávku je možné zo strany objednávateľa stornovať len za predpokladu, že za službu ešte nebola uhradená zálohová faktúra. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť buď telefonicky, alebo emailom na emailovú adresu obchod@disig.sk.

Záväznú objednávku možno stornovať aj spoločnosťou Disig, a.s. Vyhradzujeme si právo zamietnuť prijatú objednávku, v prípade ak sú v objednávke uvedené nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ak objednávateľa nemôžeme kontaktovať na základe zadaných kontaktných údajov. V týchto prípadoch bude objednávateľ o stornovaní objednávky informovaný emailom.

Distribútormi aplikácie Disig Desktop Signer sú nasledovné spoločnosti:

 • b1 s.r.o.
 • BACKGROUND s.r.o.
 • Consult Office, spol. s r.o.
 • CRANIUM COMPUTER s.r.o.
 • EAN Slovakia s.r.o.
 • Gavalieri s.r.o.
 • GNOMA s.r.o.
 • JWC s.r.o.
 • nakupujbezpecne.sk, s.r.o.
 • Právne Vzdelávanie s.r.o.
 • Regional Discount Services s.r.o.

Máte záujem?