Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

CA Disig prekročila prah do sveta vysokých škôl

21. januára 2009

logo_orig

Uplynulý rok priniesol používateľom zaručeného elektronického podpisu (ZEP) ďalší priestor na rozšírenie jeho využitia pri komunikácii s orgánmi verejnej moci. K Daňovému riaditeľstvu SR a Colnému riaditeľstvu SR pribudol Obchodný register SR a v záverečnej časti roka aj všetky súdy v SR. Certifikačná autorita CA Disig, v súvislosti s rozšírením možností používania ZEP, zaznamenala narastajúci záujem žiadateľov o kvalifikované certifikáty. Okrem využitia elektronického podpisu pri komunikácii s orgánmi verejnej moci vidí spoločnosť Disig veľký priestor vo využívaní elektronického podpisu aj v iných oblastiach, napríklad v implementovaní elektronického podpisu do procesov v rezorte školstva.

„Jedným z našich dlhodobých cieľov je flexibilne sa prispôsobovať požiadavkám trhu. Preto sme veľmi radi, že sme nadviazali spoluprácu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Našim záujmom je nielen propagácia, ale aj rozšírenie používania elektronického podpisu v rezorte školstva. V mnohých diskusiách zaznelo, že niektoré procesy v rámci informatizácie školstva brzdí cena certifikátu. Preto sme sa rozhodli ísť cestou vlastnou a všetkým univerzitám využívajúcim Akademický informačný systém, dodávaný UPJŠ v Košiciach, sme ponúkli v rámci projektu Implementácie elektronického podpisu do elektronických prihlášok na bakalárske štúdium vydanie certifikátov pre záujemcov o štúdium zdarma. Veríme, že sme urobili správny krok“ hovorí Monika Ďurišová, vedúca oddelenia služieb CA spoločnosti Disig, a dodáva „V rámci úspešnej spolupráce s UPJŠ v Košiciach sa nám podarilo zriadiť na pôde univerzity verejnú registračnú autoritu, a tým sme sa so svojimi službami priblížili východnej časti Slovenska“.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od roku 1997 vyvíja Akademický informačný systém (AIS), ktorý postupne implementovala na ďalších 15 vysokých školách (UPJŠ v Košiciach, UMB v Banskej Bystrici, UKF v Nitre, PU v Prešove, UVL v Košiciach, AU v Banskej Bystrici, UJS v Komárne, UCM v Trnave, TNuAD v Trenčíne, KU v Ružomberku, AOS v Liptovskom Mikuláši, SEVŠ Skalica, EU v Bratislave, VŠMU v Bratislave, VŠVU v Bratislave, VŠ v Sladkovičove). V súčasnosti je k dispozícii už jeho druhá verzia.

AIS je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. Vzhľadom na svoju univerzálnosť sa presadil na rôznych typoch vysokých škôl a fakúlt a tri roky bol zo strany MŠ SR podporovaný v rámci centrálneho rozvojového IT projektu. AIS vznikol v akademickom prostredí a jeho nespornou prednosťou je, že sa neustále rozvíja v súlade s požiadavkami jednotlivých vysokých škôl. Tie navyše vytvorili spoločnú platformu pre výmenu vzájomných skúseností.

Implementácia elektronického podpisu je jednou z priorít ďalšieho rozvoja AIS. Elektronický podpis má nielen odbúrať papierovú komunikáciu, ale aj zjednodušiť jednotlivé procesy a zvýšiť bezpečnosť systému. Keďže AIS je využívaný veľkou časťou slovenskej vysokoškolskej komunity, plní sa tým aj určitá osvetová funkcia, ktorá je pre úspešnú implementáciu elektronického podpisu do každodenného života nevyhnutná.