Zaručená konverzia

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Prídavný modul Zaručená konverzia rozširuje základnú funkčnosť certifikovanej aplikácie Disig Desktop Signer. Ide o možnosť transformovať dokumenty z ich listinnej podoby do elektronickej a naopak. Prevod dokumentov je vykonávaný postupom pre zaručenú konverziu podľa zákona o e-Governmente.

Konverzia z papierovej podoby do elektronickej

Konverzia z papierovej podoby do elektronickej

Transformácia listinnej formy dokumentu do elektronickej podoby sa vykonáva skenovaním. Dokument sa počas skenovania ukladá v podobe elektronického dokumentu (súboru). Uložený dokument zachováva obsah aj štruktúru pôvodného dokumentu.

Modul k novovzniknutému elektronickému dokumentu vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu. Doložka obsahuje údaje o pôvodnom dokumente ako aj podrobnosti o procese zaručenej konverzie. Novovzniknutý dokument a osvedčovaciu doložku autorizuje osoba vykonávajúca konverziu prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu (použitím mandátneho certifikátu) alebo kvalifikovanej elektronickej pečate.

Modul k autorizácii pripojí časovú pečiatku. Následne autorizované dokumenty uloží do podpisového kontajnera. Týmto spôsobom je zabezpečené neoddeliteľné spojenie novovzniknutého dokumentu a osvedčovacej doložky. Modul následne vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii, ktorý je zaevidovaný v prehľadnej evidencii záznamov o zaručenej konverzii s pokročilými možnosťami vyhľadávania a filtrovania.

Konverzia z elektronickej podoby do papierovej

Konverzia z elektronickej podoby do papierovej

Prídavný modul Zaručená konverzia pri konverzii z elektronického dokumentu do papierovej podoby overuje platnosť pôvodnej elektronickej autorizácie dokumentu vrátane platnosti pripojenej časovej pečiatky.

Pri konverzii sa pôvodný elektronický dokument transformuje na dokument v listinnej podobe prostredníctvom jeho vytlačenia. Osoba vykonávajúca konverziu následne v aplikácii vytvorí osvedčovaciu doložku v listinnej podobe a neoddeliteľne ju spojí s novovzniknutým papierovým dokumentom.

Súčasťou procesu konverzie z elektronickej podoby do papierovej je vytvorenie záznamu o zaručenej konverzii. Jednoznačné evidenčné číslo prideľuje záznamu modul v rámci lokálnej evidencie dostupnej priamo z prostredia aplikácie.Základná charakteristika

  • zachovanie právnych účinkov pôvodného dokumentu
  • osvedčené a bezpečné riešenie pre osoby oprávnené vykonávať zaručenú konverziu
  • prehľadná evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii
  • možnosť odoslania novovzniknutého dokumentu z prostredia aplikácie
  • aplikácia Disig Desktop Signer je certifikovaná NBÚ SR na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate

Zaručenú konverziu môžu vykonávať iba oprávnené osoby:

  • orgán verejnej moci, advokát a notár,
  • poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, pričom môže vykonávať zaručenú konverziu len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta
  • patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny
  • právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa tohto osobitného predpisu nadobudla a ktoré ako poverená osoba podľa tohto osobitného predpisu konsoliduje.

Aby mohla oprávnená osoba vykonávať zaručenú konverziu, musí mať k dispozícii:


Pre zaručenú konverziu z listinnej podoby do elektronickej je potrebné navyše zabezpečiť dostupný skener dokumentov kompatibilný s formátom PDF a kompletné programové vybavenie na skenovanie dokumentov.

Pre zaručenú konverziu z elektronickej do listinnej podoby je potrebné zabezpečiť dostupnú tlačiareň dokumentov s potrebným vybavením, nainštalované ovládače k tlačiarni, funkčnú tlač na danej tlačiarni z operačného systému.

Licencia prídavného modulu Zaručená konverzia je viazaná na jedno technické zariadenie. Licencia je platná jeden rok odo dňa jej aktivácie.

Pre získanie informácií o cene a spôsobe objednania nás kontaktujte prostredníctvom správy - viď nižšie formulár.

Máte záujem?