Mandátny certifikát

Mandátny certifikát je určený pre vytváranie a overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov

Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis definovaný v § 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách, ktorý sa vydáva fyzickým osobám pre jednotlivé oprávnenia definované v zozname oprávnení  v zmysle §9 zákona č. 272/2016 Z.z.

V zmysle Nariadenia eIDAS je mandátny certifikát oprávnený vydávať výlučne kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, akým je aj spoločnosť Disig. CA Disig poskytuje službu vydania mandátnych certifikátov v zmysle dokumentu POLITIKA poskytovania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov.

Mandátny certifikát sa vydáva fyzickým osobám:

 • oprávneným konať za alebo v mene určitej právnickej osoby (napr. ako štatutárny orgán firmy)
 • osobám oprávneným vykonávať špecifickú činnosť (napr. notár, exekútor, znalec, advokát) alebo
 • osobám oprávneným vykonávať špecifickú funkciu (napr. sudca alebo prokurátor)

Fyzickým osobám s týmito špecifickými oprávneniami umožňuje vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis pri výkone týchto oprávnení, s jednoznačným vyznačením predmetného oprávnenia v kvalifikovanom el. podpise (teda ako štatutár firmy, ako notár či sudca).

Aby používateľ mohol na základe na to určeného mandátneho certifikátu vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis, musí byť MC uložený na tzv. kvalifikovanom zariadení (QSCD – Qualified Signature/Seal Creation Device), ktoré je certifikované v zmysle Nariadenia eIDAS. Toto zariadenie si je možné spolu s MC a potrebným softvérom zakúpiť priamo na pracovisku na vydávanie certifikátov. Štandardne ide o certifikovanú čipovú kartu.Základná charakteristika

 • spoločnosť Disig získala akreditáciu certifikačnej služby správy kvalifikovaných certifikátov NBÚ SR 24.07.2007
 • mandátny certifikát musí byť uložený na QSCD zariadení, ktoré je certifikované v zmysle Nariadenia eIDAS
 • mandátny certifikát je možné vydať na 1., 2., 3. roky a nie je možné ho predĺžiť
 • mandátny certifikát nie je možné exportovať so súkromným kľúčom – vytvárať z neho zálohu

Mandátny certifikát je platný okamihom vydania. Aby ste ho mohli získať, musíte vykonať nasledovné:

 • vopred dohodnúť termín návštevy
 • osobne navštíviť príslušné pracovisko na vydávanie certifikátov
 • predložiť potrebné doklady totožnosti
 • predložiť doplňujúce doklady preukazujúce oprávnenie použiť dodatočné atribúty v certifikáte
 • pokiaľ nebude vykonaná platba v hotovosti, predložiť fakturačné údaje


O poskytnutie dôveryhodnej služby vydania mandátneho certifikátu môžete požiadať na týchto pracoviskách:

 • Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava
 • Trnavská regionálna komora SOPK, Trhová 2, Trnava
 • Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín
 • BROS Computing s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
 • Nitrianska regionálna komora SOPK, Akademická 4, 949 01 Nitra
 • CRANIUM COMPUTER s.r.o., Nám. Sv. Imricha 33, 943 01 Štúrovo
 • nakupujbezpecne.sk, s.r.o., Na letisko 19, 058 01 Poprad
 • Banskobystrická regionálna komora SOPK, Nám. Š.Moysesa 4, Banská Bystrica
 • UPJŠ Košice, Šrobárova 2, Košice
 • Prešovská regionálna komora SOPK, Vajanského 10, Prešov
 • Martin Šudy, Dunajská Streda
 • Consult Office, spol. s r.o, Košice
 • EMTO s.r.o., Stará Kremnička, Prievidza
 • Gavalieri s.r.o., Piešťany

Mandátny certifikát pre QESi (MC)

Platnosť 1 rok - 30,00 € bez DPH, príp. 36,00 € s DPH
Platnosť 2 roky - 59,00 € bez DPH, príp. 70,80 € s DPH
Platnosť 3 roky - 88,00 € bez DPH, príp. 105,60 € s DPH

Mandátny certifikát pre QESi Pack (MC+čipová karta+čítačka)*

Platnosť 1 rok - 86,00 € bez DPH, príp. 103,20 € s DPH
Platnosť 2 roky - 114,00 € bez DPH, príp. 136,80 € s DPH
Platnosť 3 roky - 143,00 € bez DPH, príp. 171,60 € s DPH

* Obsahuje MC, čipovú SIM kartu vrátane licencie na middleware a čítačku SIM kariet resp. klasickú čipovú kartu veľkosti kreditnej karty a externú USB čítačku

Máte záujem?