Priemyselná bezpečnosť

Všetko, čo potrebujete na získanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti

Priemyselná bezpečnosť je súhrn opatrení a podmienok na ochranu utajovaných skutočností, ktoré sa vzťahujú na podnikateľa v prípade, že mu budú na základe zmluvy so štátom utajované skutočnosti postúpené, alebo bude na základe zmluvy so štátom ich tvorcom.

Pre získanie Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vám ponúkame komplexné služby, ktoré sú popísané v základnej charakteristike.Základná charakteristika

  • konzultácie alebo vypracovanie materiálov potrebných k získaniu Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa – stupňov utajenia Vyhradené, Dôverné, Tajné
  • metodické usmernenie pri vypĺňaní Bezpečnostného dotazníka podnikateľa
  • konzultácie alebo vypracovanie materiálov pre splnenie podmienok fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
  • metodické usmernenie pre splnenie podmienok administratívnej bezpečnosti
  • metodické usmernenie pre splnenie podmienok personálnej bezpečnosti
  • metodické usmernenie pri príprave na skúšku bezpečnostného zamestnanca
  • dodanie technického prostriedku a vypracovanie bezpečnostného projektu na technický prostriedok
  • vzdelávanie v oblasti ochrany utajovaných skutočností prispôsobené Vašim potrebám

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca

Odborníci:

- s bezpečnostnými previerkami NBÚ do stupňa utajenia Tajné,

- so skúškou bezpečnostného zamestnanca,

- s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti ochrany utajovaných skutočností a s prípravou podnikateľa na bezpečnostnú previerku.

Máte záujem?