Certifikát pre server

Bezpečná a dôveryhodná komunikácia so serverom

Bezpečnosť na Internete

SSL certifikát, alebo inak certifikát pre server, je určený pre potreby vytvorenia bezpečného komunikačného kanála cez Internet prostredníctvom SSL protokolu (Secure Sockets Layer). Umožňuje šifrovaný prenos údajov pre používateľov pristupujúcich na web, e-mail alebo inú službu využívajúcu SSL. Toto šifrovanie zaisťuje fakt, že medzi počítačom používateľa a serverom nemôže dôjsť k neoprávnenému zachyteniu (a prípadnému možnému zneužitiu) či pozmeneniu prenášaných dát.

Šifrovaný prenos sa používa najmä ak sa prenášajú dôverné informácie, súkromné údaje, prihlasovacie mená a heslá. Certifikát pre server okrem šifrovania zaručuje autentizáciu webovej stránky a to tým, že dokáže identifikovať prevádzkovateľa danej webovej stránky.

Trust Service Provider

Certifikát pre server vydáva CA Disig. Všetky koreňové certifikáty certifikačnej autority CA Disig sú zaradené do zoznamov dôveryhodných koreňových certifikačných autorít priamo v prehliadačoch a ostatných produktoch spoločností Microsoft, Mozilla Foundation, Apple a Google.Základná charakteristika

 • certifikát vydaný na plné doménové meno (FQDN) hodnoverne overenému držiteľovi domény
 • platnosť certifikátu je obvykle 1 rok
 • možnosť vydať certifikát obsahujúci viac doménových mien tzv. multidoménový TSL/SSL certifikát s platnosťou 1 rok
 • možnosť vydať Wildcard TSL/SSL certifikát pre FQDN s wildcard znakom (*) na tretej a vyššej úrovni s platnosťou 1 resp. 3 roky
 • určený na bezpečnú a dôveryhodnú komunikáciu so serverom
 • podpisový algoritmus sha256RSA

Pre získanie tohto certifikátu je nevyhnutné:

 • vygenerovať žiadosť o certifikát na príslušnom serveri a poslať ju e-mailom na formálnu kontrolu
 • vopred dohodnúť termín návštevy v sídle spoločnosti
 • osobná návšteva
 • predložiť potrebné doklady totožnosti
 • predložiť doplňujúce doklady
 • predložiť fakturačné údaje/hotovosť


O vydanie certifikátu pre server je možné požiadať iba RA prevádzkovanú CA Disig, so sídlom na Záhradníckej 151, Bratislava.

Držiteľom tohto certifikátu je štatutárny orgán právnickej osoby (príp. fyzická osoba), ktorá je držiteľom domény s FQDN nachádzajúcom sa v danom certifikáte.

Tento typ certifikátu obsahuje povinné údaje „Názov servera (CN), „Štát (C)“. Medzi nepovinné údaje patria položky „Organizácia (O)“, „Organizačný útvar (OU)“ a „Mesto (L)“ a „e-mail (E-mail)“.

Žiadateľ o tento typ certifikátu predkladá:

 • prvotný doklad - platný občiansky preukaz vždy (v prípade, že žiadateľ OP nemôže predložiť, tento doklad nahradí platný cestovný pas)
 • sekundárny doklad - cestovný pas (v prípade, že nie je predložený ako prvotný doklad), vodičský preukaz, rodný list, služobný preukaz, zbrojný preukaz, originál alebo úradne overený výpis z OR SR nie starší ako tri mesiace k nahliadnutiu (v prípade, že držiteľom je právnická osoba)

Bežné použitie pri zabezpečení:

 • http komunikácie (web)
 • POP3, IMAP a SMTP komunikácie (e-mail)

Pokročilé použitie pri zabezpečení:
 • VPN sietí
 • Komunikácie s databázami

Cenník je dostupný na stránke eidas.disig.sk.

Máte záujem?