Disig pdfSigner

Zabezpečenie PDF dokumentov zdokonaleným elektronickým podpisom

Vývoj pod našou strechou

Produktový rad Disig pdfSigner tvoria aplikácie vyvinuté našou spoločnosťou. Sú určené na podpisovanie PDF dokumentov zdokonaleným elektronickým podpisom, príp. elektronickou pečaťou. Pomocou týchto aplikácií je možné podpísať buď už vytvorený PDF dokument alebo vytvoriť nový podpísaný PDF dokument prostredníctvom integrovanej PDF tlačiarne z akejkoľvek aplikácie umožňujúcej tlač súborov.

Dôveryhodný zdroj času

Všetky verzie z produktového radu umožňujú zabezpečiť dokument aj časovou pečiatkou, čím sa jednoznačne doloží existencia elektronického dokumentu v danom čase. Aplikácie sú vhodné ako pre fyzické osoby - podnikateľov, malé a stredné spoločnosti, tak aj pre veľké nadnárodné spoločnosti.

Široké možnosti použitia

Disig pdfSigner zjednodušuje proces nahrádzania papierových dokumentov elektronickými, aplikácia je používateľsky nenáročná, poskytuje možnosť podpísať dokumenty jednotlivo, hromadne, podporuje viacnásobné podpisovanie, umožňuje nastavenie metadát a skrytý, príp. viditeľný podpis. Je kompatibilná s certifikátom vydaným akoukoľvek certifikačnou autoritou.Základná charakteristika

 • aplikácia na vyhotovenie a overenie zdokonaleného elektronického podpisu
 • riešenie pre operačný systém Microsoft Windows
 • používateľsky prívetivé a intuitívne rozhranie na overovanie a podpisovanie pdf dokumentov
 • viacnásobné podpisovanie dokumentov zdokonaleným elektronickým podpisom
 • podpisovanie elektronických dokumentov jednotlivo, hromadne príp. podpisovanie pdf dokumentov v plne automatizovanom režime
 • kompatibilita s certifikátom vydaným akoukoľvek CA
 • časovo neobmedzená licencia na jedno technické zariadenie
 • nástroj na realizáciu environmentálnej politiky
 • nástroj na výrazne zníženie nákladov vynaložených na tlač, archiváciu a zasielanie dokumentov

Aplikácia Disig pdfSigner je určená na podpisovanie obsahu PDF dokumentov zdokonaleným elektronickým podpisom príp. označenie takto podpísaného dokumentu časovou pečiatkou. Pracuje ako modul virtuálnej tlačiarne, čo jej umožňuje pracovať s ľubovoľným súborom, ktorý je možné vytlačiť.

Disig pdfSigner obsahuje:

 • funkcionalitu na tvorbu zdokonaleného elektronického podpisu
 • funkcionalitu na viacnásobné podpisovanie PDF dokumentu
 • bezplatné pripojenie a poskytnutie služby časovej pečiatky

Aplikácia Disig Batch pdfSigner je aplikácia určená na podpisovanie PDF dokumentov zdokonaleným elektronickým podpisom v dávkach. Podpisovanie v dávkach znamená hromadné podpísanie niekoľko tisíc vopred vygenerovaných PDF dokumentov jedným príkazom. Licencia je viazaná na jedno technické zariadenie.

Pre podpisovanie v dávkach je nevyhnutné, aby súbory zvolené na podpis boli uložené v jednom adresári. Podpísané súbory sa automaticky uložia do nového (vopred definovaného) adresára.

V prípade, že z nejakého dôvodu nebude možné niektorý z PDF dokumentov v jednej dávke podpísať (napr. z dôvodu zlej štruktúry pdf dokumentu), ten bude automaticky uložený do iného (opäť vopred zadefinovaného) adresára.

Uvedené skutočnosti zaručujú nepretržitý proces podpisovania. Proces podpisovania trvá niekoľko minút.

Aplikácia Disig pdfSigner Service je určená na podpisovanie PDF dokumentov zdokonaleným elektronickým podpisom v plne automatizovanom režime.

Pred samotným spustením procesu podpisovania pomocou aplikácie Disig pdfSigner Service si používateľ zvolí cestu k adresáru, kde sa ukladajú vygenerované pdf dokumenty. Aplikácia zvolený adresár monitoruje priebežne, v prípade, že sa v adresári zobrazí nový dokument určený na podpis, ihneď ho spracuje – opatrí podpisom. Podpísaný PDF dokument je následne uložený do vopred určeného nového adresára. Pôvodný dokument zostáva v pôvodnom adresári.

V prípade, že pri podpise PDF dokumentu dôjde k chybe, aplikácia tento dokument označí, pričom však proces podpisovania pokračuje ďalej.

SMTP plugin zabezpečuje doručenie elektronického dokumentu napr. faktúry, e-mailom v plne automatizovanom režime. Viaže sa na Disig pdfSigner Personal – tento je rozšírený o spomínaný plugin pre virtuálnu tlačiareň.

Takto upravený systém akceptuje dokumenty, ktoré obsahujú štruktúrované údaje – kde má plugin poslať dokument, s akým predmetom, s akým telom, či má cieľový server poslať spätný notifikačný e-mail o úspechu/neúspechu doručenia do cieľovej schránky, atď...

Aplikácia Disig pdfSigner Personal DEMO je určená na testovanie podpisovania PDF dokumentov, bez možnosti priloženia časovej pečiatky.

Verzia určená na testovacie účely obsahuje:

 • funkcionalitu na tvorbu a overovanie zdokonaleného elektronického podpisu
 • funkcionalitu na viacnásobné podpisovanie PDF dokumentu
 • inštalačnú príručku
 • používateľskú príručku aplikácie
 • používateľskú príručku SaveTo modulu
 • postup inštalácie testovacích certifikátov
 • testovacie certifikáty


Kompletná DEMO verzia Disig pdfSigner Personal (79,33 MB)

Upozornenie:
Testovací certifikát je vydaný výlučne za účelom jeho použitia na testovanie aplikácie Disig pdfSigner a svojimi parametrami nie je vhodný na iné použitie.

Disig pdfSigner Personal

 • cena aplikácie je 50,00 € bez DPH, príp. 60,00 € s DPH
 • licencia sa vzťahuje na 1 technické zariadenie
 • licencia je časovo neobmedzená
 • technická podpora je poskytovaná zdarma
 • cena upgradu je pri obnove certifikátu 30% z ceny produktu


Disig pdfSigner Business
 • balík obsahuje: Disig pdfSigner Personal, Disig Batch pdfSigner, Disig pdfSigner Service
 • cena balíka je 230,00 € bez DPH, príp. 276,00 € s DPH
 • licencia sa vzťahuje na 1 technické zariadenie
 • licencia je časovo neobmedzená
 • technická podpora je poskytovaná zdarma
 • cena upgradu je pri obnove certifikátu 30% z ceny produktu


Disig pdfSigner Enterprise
 • balík obsahuje: Disig pdfSigner Personal, Disig Batch pdfSigner, Disig pdfSigner Service, SMTP plugin
 • cena balíka je 530,00 € bez DPH, príp. 636,00 € s DPH
 • licencia sa vzťahuje na 1 technické zariadenie
 • licencia je časovo neobmedzená
 • technická podpora je poskytovaná zdarma
 • cena upgradu je pri obnove certifikátu 30% z ceny produktu


Pozn.: Spoločnosť Disig, a.s. je platiteľom DPH. Vyššie uvedené ceny s DPH sú ceny vrátane 20% DPH.

Ktorúkoľvek licenciu aplikácie môžete získať:

 • pri osobnej návšteve v sídle našej spoločnosti – platba sa realizuje v hotovosti (pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nemôžete platiť v hotovosti, spôsob platby je potrebné dohodnúť vopred)
 • prostredníctvom distribútora
 • elektronickou formou po zaslaní záväznej objednávky na e-mailovú adresu obchod@disig.sk


Objednávka musí obsahovať: typ licencie - Personal, Business, Enterprise, kompletné fakturačné údaje (vrátane IČO, DIČ, IČ pre DPH), kontaktné údaje (e-mail, telefón) a meno držiteľa licencie (z dôvodu generovania registračných údajov, ktoré sa budú zadávať pri inštalovaní aplikácie).

Po prijatí objednávky e-mailom vám zašleme zálohovú faktúru vo formáte PDF. Po pripísaní úhrady na náš účet vám budú e-mailom zaslané registračné údaje a link, odkiaľ si môžete aplikáciu stiahnuť. Zároveň vám bude e-mailom doručená elektronická faktúra.

UPOZORNENIE

Elektronická faktúra bude spĺňať všetky náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so  zasielaním faktúr elektronicky. V prípade, že nesúhlasíte, je potrebné uviesť túto informáciu do mailu, ktorého súčasťou bude objednávka.

Záväznú objednávku je možné z vašej strany stornovať len za predpokladu, že za službu ešte nebola uhradená zálohová faktúra. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť buď telefonicky, alebo emailom na emailovú adresu obchod@disig.sk.

Záväznú objednávku možno stornovať aj spoločnosťou Disig, a.s. Vyhradzujeme si právo zamietnuť prijatú objednávku, v prípade, ak ste v objednávke uviedli nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ak vás nemôžeme kontaktovať na základe zadaných kontaktných údajov. V týchto prípadoch budete o stornovaní objednávky informovaní emailom.

Distribútormi aplikácie Disig pdfSigner sú nasledovné spoločnosti:

 • b1 s.r.o.
 • BACKGROUND s.r.o.
 • Consult Office, spol. s r.o.
 • CRANIUM COMPUTER s.r.o.
 • EAN Slovakia s.r.o.
 • Gavalieri s.r.o.
 • GNOMA s.r.o.
 • nakupujbezpecne.sk, s.r.o.
 • Právne Vzdelávanie s.r.o.
 • Regional Discount Services s.r.o.

Máte záujem?