Zaručená konverzia

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Prídavný modul Zaručená konverzia, v zmysle § 35 a nasledujúcich ustanovení zákona o e- Governmente, rozširuje základnú funkcionalitu certifikovanej aplikácie Disig Desktop Signer o možnosť previesť dokumenty z ich listinnej podoby do elektronickej a naopak. Prídavný modul Zaručená konverzia vytvára všetky softvérové predpoklady pre oprávnené osoby, ktoré sú vyžadované zákonom č. 305/2013.

Konverzia z papierovej podoby do elektronickej

Spôsob transformácie listinného obsahu dokumentu do elektronickej podoby sa vykonáva skenovaním. Skenovanie je proces zmeny z listinnej podoby do elektronickej, ktorá sa vykonáva prostredníctvom zariadenia (skenera). Skener býva v súčasnosti dostupný buď samostatne alebo ako súčasť bežných multifunkčných zariadení.

Dokument sa po procese skenovania ukladá v podobe elektronického dokumentu (súboru), ktorý v závislosti od nastavenia zachováva kvalitu listinného originálu a zachováva aj členenie pôvodného dokumentu na jednotlivé strany. V prípade, že vstupom konverzie je viacero dokumentov, prebieha ich skenovanie do výsledného elektronického súboru postupne v poradí vyplývajúceho z ich spoločnej autorizácie. Ak to nie je zrejmé, vykoná sa v poradí v akom boli žiadateľom o konverziu predložené.

Výsledkom tejto konverzie je vytvorenie osvedčovacej doložky vo forme elektronického dokumentu, autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku. Samozrejmosťou je vytvorenie záznamu o vykonanej zaručenej konverzii s jednoznačným evidenčným číslom záznamu.

Novovzniknutý elektronický dokument (sken pôvodného listinného dokumentu) a osvedčovaciu doložku (v elektronickej podobe) je potrebné autorizovať. Autorizácia sa vykoná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou konvertujúcej osoby s pripojenou časovou pečiatkou. Následne autorizované dokumenty modul Zaručená konverzia uloží do ASiC-E kontajnera. Takto je zabezpečené neoddeliteľné spojenie novovzniknutého dokumentu a osvedčovacej doložky.

Konverzia z elektronickej podoby do papierovej

Prídavný modul Zaručená konverzia pri konverzii z elektronického dokumentu do jeho papierovej podoby overuje platnosť autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný, taktiež overí platnosť časovej pečiatky, ak bola k pôvodnému elektronickému dokumentu pripojená časová pečiatka.

Pri konverzii sa transformuje pôvodný elektronický dokument na dokument v listinnej podobe. Následne aplikácia vytvorí osvedčovaciu doložku v listinnej podobe a neoddeliteľne ju spojí s novovzniknutým papierovým dokumentom. Modul Zaručená konverzia automaticky vytvára osvedčovaciu doložku pre každú vykonávanú zaručenú konverziu. Údaje i formát osvedčovacej doložky je v súlade s formulárom pre osvedčovaciu doložku, ktorý publikoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v Module elektronických formulárov portálu Slovensko.sk. Osvedčovacia doložka je vytváraná vo forme elektronického dokumentu v XML formáte.

Súčasťou osvedčovacej doložky je aj evidenčné číslo záznamu o konverzii. Číslo záznamu do vytvorenia systému centrálne prideľovaných evidenčných čísiel vytvára modul Zaručená konverzia v rámci ním vedenej evidencie.Základná charakteristika

 • prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer
 • možnosť previesť dokumenty z ich listinnej podoby do elektronickej a naopak
 • aplikácia je certifikovaná NBÚ SR na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate
 • podporované vstupné formáty zaručenej konverzie z listinnej do elektronickej podoby sú PDF, TXT, PNG
 • možnosť odoslania novovzniknutého dokumentu ihneď e-mailom priamo z prostredia aplikácie
 • desktopové riešenie pre operačný systém Microsoft Windows

Zaručenú konverziu môžu vykonávať iba oprávnené osoby:

 • orgán verejnej moci, advokát a notár,
 • poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, pričom môže vykonávať zaručenú konverziu len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta
 • patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny
 • právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa tohto osobitného predpisu nadobudla a ktoré ako poverená osoba podľa tohto osobitného predpisu konsoliduje.

Aby mohla oprávnená osoba vykonávať zaručenú konverziu, musí mať k dispozícii:

 • klientskú aplikáciu Disig Desktop Signer v 2.6 a vyššej
 • aktívny prídavný modul Zaručená konverzia
 • mandátny certifikát
 • prístup k službe kvalifikovanej časovej pečiatky


Pre zaručenú konverziu z listinnej podoby do elektronickej je potrebné navyše zabezpečiť dostupný skener dokumentov kompatibilný s formátom PDF a kompletné programové vybavenie na skenovanie dokumentov.

Pre zaručenú konverziu z elektronickej do listinnej podoby je potrebné zabezpečiť dostupnú tlačiareň dokumentov s potrebným vybavením, nainštalované ovládače k tlačiarni, funkčnú tlač na danej tlačiarni z operačného systému.

Licencia prídavného modulu Zaručená konverzia je viazaná na jedno technické zariadenie. Licencia je platná jeden rok odo dňa jej aktivácie.

Cena licencie je 504,00 € bez DPH, príp. 604,80 € s DPH. Pri kúpe jednej licencie automaticky získate 500 ks časových pečiatok.

Modul Zaručená konverzia je kompatibilný so základnou verziou aplikácie Disig Desktop Signer verzie 2.6. V prípade, že vlastníte licenciu Disig Desktop Signer verzie 2.5, upgrade na verziu 2.6 získavate zdarma.

Upozornenie:
V prípade, že máte záujem o prídavný modul Zaručená konverzia a nevlastníte licenciu k základnej aplikácii Disig Desktop Signer, je potrebné si ju zakúpiť. Cena aplikácie Disig Dekstop Signer je 86,00 € bez DPH, príp. 103,20 € s DPH.

Prídavný modul Zaručená konverzia môžete získať:

 • pri osobnej návšteve v sídle spoločnosti Disig, a.s.
  platba možná iba v hotovosti
 • prostredníctvom distribútora
 • elektronickou cestou po zaslaní záväznej objednávky


Formulár Záväzná objednávka Disig Desktop Signer

Vyplnený formulár je potrebné poslať e-mailom na obchod@disig.sk. Po obdržaní objednávky vám bude zaslaná zálohová faktúra. Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky.

Máte záujem?