Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Informácia pre záujemcov o bakalárske štúdium na VŠ

12. januára 2015

bakalar

CA Disig v rámci spolupráce s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umožňuje záujemcom o bakalárske štúdium na vysokých školách BEZPLATNE získať osobný certifikát pre elektronický podpis slúžiaci na účel podávania prihlášok elektronickou formou.

K tomu, aby ste mohli získať certifikát BEZPLATNE, je potrebné splniť nasledovné podmienky:

A. Vygenerovať elektronickú žiadosť o osobný certifikát

Žiadosť si vygenerujete tu: Generovanie žiadosti

Upozornenie ku generovaniu žiadosti:
Žiadosť generujte na tom počítači a pod tým užívateľským kontom, pod ktorým budete následne inštalovať vydaný certifikát. Najbezpečnejším riešením je generovanie žiadosti na Vašom súkromnom PC (neodporúčame generovať žiadosti v internetových kaviarňach, príp. verejne prístupných PC!), ku ktorému nemá prístup nepovolená osoba. Vygenerovanú žiadosť si uložte na USB kľúč, príp. na CD.

Položky v žiadosti musia byť vyplnené nasledovnými hodnotami:

   • Typ certifikátu: Osobný – Fyzická osoba
   • Typ kľúča predvoľba: Microsoft Enhanced Cryptographic…
   • ZRUŠTE voľbu: Zvýšená ochrana privátneho kľúča
   • Meno a Priezvisko: Uviesť BEZ DIAKRITIKY, titul len v prípade, že je zapísaný v OP
   • Organizácia: NEVYPĹŇAŤ
   • Organizačný útvar: vyplniť textom “prihlaska na VS
   • Mesto: pokiaľ túto položku chcete vyplniť, uveďte mesto Vášho trvalého pobytu (bez diakritiky)
   • Štát: SK (iní štátni príslušníci: CZ– Česká republika, AT– Rakúsko, HU – Maďarsko, PL – Poľsko)
   • E-mail: uveďte Váš súkromný e-mail

B. Osobne navštíviť pobočku registračnej autority

Pre získanie certifikátu za účelom podania prihlášky elektronicky, môžete navštíviť pobočku (odporúčame dohodnúť termín vopred):

   • RA Disig, Záhradnícka 151, Bratislava – 02/ 208 50 142; 02/208 50 144; e-mail: zep@disig.sk
   • RA EAN Slovakia, s.r.o., Nanterská 23, 010 08 Žilina – 041/5079219; epodpis@ean.sk
   • RA UPJŠ, Správa AIO, CIaKT UPJŠ, Šrobárová 2, 041 80 Košice; aio@upjs.sk

C. Predložiť na registračnej autorite

    • elektronicky vygenerovanú žiadosť na USB kľúči príp. CD (viď bod a.)
    • platný občiansky preukaz (v prípade cudzích štátnych príslušníkov – cestovný pas)
    • Sekundárny doklad – ako druhý doklad môže byť predložený jeden z týchto dokladov: vodičský preukaz, cestovný pas (len pokiaľ ho nepredkladáte ako prvotný doklad), zdravotný preukaz poistenca zdravotného poistenia, rodný list (len v prípade príslušníkov SR, ČR)
    • Čestné prehlásenie – musí byť vyplnené a podpísané.

Certifikát vám bude vydaný na počkanie. Proces vydania certifikátu trvá cca 20 minút. Po ukončení prijímacieho konania bude certifikátu zrušený.